• Polityka prywatności i pliki cookie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właścicielem marki wygodnamoda, w tym Sklepu Internetowego działającego pod adresem: https://wygodnamoda.pl jest ATUT ŁUCJA STAWISKA-JANKOWSKA Legnica ul. Oś Kartuska 2 NIP 6911476319 REGON 390448103

Zawsze, gdy w treści niniejszego dokumentu (zwanego dalej: „Polityką”) użyte są określenia takie jak: my, nasze lub inne o podobnym charakterze - oznaczają one właściciela Sklepu Internetowego (zwanego dalej: „Sklepem”).

Szczegółowe informacje odnośnie usług świadczonych przez nas w Sklepie znajdziesz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

Polityka ma charakter informacyjny – jej celem jest poinformowanie osób odwiedzających nasz Sklep oraz osób korzystających z naszych usług o:

- zasadach przetwarzania danych osobowych,

- przysługujących uprawnieniach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi,

- polityce plików cookies.

Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w zakresie ochrony danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.

W razie pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz napisać do nas na adres: sklep@wygodnamoda.pl

I.  ADMINISTRATOR DANYCH

Przetwarzanie (m.in. zbieranie i przechowywanie) Pana/Pani danych osobowych będzie wykonywane przez 

ATUT ŁUCJA STAWISKA-JANKOWSKA Legnica ul. Oś Kartuska 2 NIP 6911476319 REGON 390448103

będącą Administratorem Twoich danych osobowych (zwaną dalej: „Administratorem”).

Pełne dane kontaktowe Administratora:

ATUT ŁUCJA STAWISKA-JANKOWSKA Legnica ul. Oś Kartuska 2 

tel. 797 607 306. (infolinia czynna jest w godz. 9:00-20:00 w dni robocze)

e-mail: sklep@wygodnamoda.pl

II. CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z korzystaniem ze Sklepu Administrator zbiera Pana/Pani dane osobowe:

 1. a)      za uprzednio wyrażoną zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w tym zakresie Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych (za wyjątkiem przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 2. b)      w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w zakresie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w szczególności: Konto Klienta (obejmującej w szczególności umożliwienie korzystania z funkcjonalności takich jak składanie zamówień, dokonywanie płatności, zarządzenie swoim kontem, rozwiązywanie problemów technicznych, obsługę zamówień kierowanych do obsługi Sklepu), Newsletter, Formularz Zamówień oraz w zakresie umów sprzedaży.
 3. c)       gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w tym: obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. d)      gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

III. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY ADMINISTRATORA

Administrator  przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. na potrzeby realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, do których należą:

 • obsługa reklamacji dotyczących działania Sklepu, jeśli złożona zostanie taka reklamacja;
 • realizacja marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora polegająca na monitorowaniu Pana/Pani aktywności celem dopasowania wyświetlanych reklam zgodnie z wcześniej przeglądanymi przez Pana/Panią produktami;
 • zapewnienie bezpiecznego świadczenia usług drogą elektroniczną m.in. poprzez egzekwowanie przestrzegania zasad Sklepu określonych w Regulaminie Sklepu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie Pana/Pani aktywności celem przeprowadzenia analiz między innymi pod kątem funkcjonalności Sklepu, poprawy i rozwoju jego działania, wprowadzania udogodnień/nowych funkcjonalnych rozwiązań, sporządzania statystyk;
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, w tym spersonalizowanych działań marketingowych realizowanych w formie profilowania;
 • realizowanie marketingu bezpośredniego poprzez kontaktowanie się z Panem/Panią, dostępnymi kanałami komunikacji (jednakże w przypadku komunikacji poprzez środki elektroniczne – takie jak adres e-mail lub numer telefonu –  wyłącznie za Pana/Pani zgodą lub żądaniem świadczenia usługi):  
 • obsługa usług płatniczych wykorzystywanych do realizowania płatności za towary zakupione w Sklepie;
 • prowadzenie postępowań sądowych/pozasądowych;
 • dla celów archiwizacyjnych oraz wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.                                                                                   
IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane do czasu jej odwołania;
 2. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panem/Panią, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia;
 3. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania.
 4. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (np. marketing bezpośredni, profilowanie, cele analityczne)  będzie realizowane do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

V. PODMIOTY PRZEWARZAJĄCE DANE

Podmiotami, którym dane będą ujawniane są: podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, a więc dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające prowadzenie działań marketingowych, osoby, upoważnione przez Administratora lub podmioty przetwarzające (pracownicy/współpracownicy) ale również podmioty trzecie zapewniające usługi płatnicze, kurierskie, pocztowe lub prawne.

VI. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (np. założenia Konta oraz korzystania z jego określonych funkcjonalności) lub sprzedaży. Niepodanie określonych danych może skutkować odmową zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną lub niemożnością jej prawidłowego wykonania.

VII. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali również w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany nie będzie prowadziło do podejmowania przez Administratora decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która mogłaby wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

VIII. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

 1. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania realizowanego na podstawie tego przepisu. Wówczas Administratorowi nie będzie wolno przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Ponadto, jeżeli Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz Pana/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu

IX. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Nasz sklep jak większość serwisów internetowych korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”), są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu.Pozwalają na korzystanie ze stron internetowych Sklepu Wygodnamoda.pl. Pliki cookies nie powodują zmian na Twoim urządzeniu.

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.

Korzystając z opcji swojej przeglądarki internetowej, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies oraz blokować ich wykorzystywanie na Twoim urządzeniu. 

Szczegółowe infomacje o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie